Partager

Un sol sain

Stikstoflevering onthuld: N-totaal en C/N-verhouding als Leidraad voor Bodemvruchtbaarheid

​De totale hoeveelheid stikstof in de bodem (N-totaal) en de koolstof/stikstof (C/N-) verhouding vormen tezamen de basis voor de berekening van het stikstofleverend vermogen (NLV) van de bodem. Het stikstofbemestingsadvies wordt gestuurd door de stikstofjaargift (vooraf geplande hoeveelheid stikstof uit kunstmest én werkzame stikstof uit organische mest) en het stikstofleverend vermogen van de grond. Is de stikstofjaargift op basis van de wettelijke gebruiksnormen voor gras- of bouwland lager dan de stikstofjaargift op basis van de NLV, dan kan het advies worden bijgesteld.

De NLV is zoals vermeld afhankelijk van het N-totaal gehalte in de bodem, maar ook van de C/N verhouding in de organische stof. Afhankelijk van de ouderdom van de organische stof kan de C/N-verhouding veranderen. Oude, stabiele organische stof, zoals in Veenkoloniale gronden heeft een hogere C/N-verhouding (> 20) dan jonge organische stof op duinzandgronden (10-15). Daardoor levert oude organische stof minder stikstof dan jonge.
Met dierlijke mest kan jonge organische stof worden aangevoerd met een lagere C/N-verhouding (5-15). Compost en met name natuurcompost levert meer stabiele organische stof met een hogere C/N-verhouding. Als dergelijke compost jarenlang wordt toegediend wordt de zogenaamde ‘oude kracht’ van de bodem vergroot. Het stikstofleverend vermogen in de bodem kan dan oplopen tot meer dan 150 kg N per hectare per jaar.

Gemiddeld stikstofleverend vermogen per grondsoort
GrondsoortGemiddeld stikstofleverend vermogen (NLV) in kg N/ha/jaar
Zeeklei112
Rivierklei149
Zandgrond96
Dalgrond155
Duinzand63
Lössgrond86
Veengrond228

Naar: BLGG / Eurofins Agro, 2007 (reviewed/update 2016).

Bronnen:
Koopmans, C.J., J. Bokhorst, C. ter Berg en N. van Eekeren (2012). Bodemsignalen. Praktijkgids voor een vruchtbare bodem. Roodbont Uitgeverij, Zutphen. 96 p.
Rottink, A., A. Termorshuizen, A. Reijneveld, P. van Vliet, I. Ketelaar en M. Hermans (2007). De bodem doorgrond. BLGG Oosterbeek. ISBN 978-90-812265-1-6. 96 p. ​

Articles liés