Deel

Organische meststoffen

Meldingen in kader mestwetgeving vóór 31 december

Het is zo weer het einde van het jaar. Tijd om de balans op te maken. Binnen het huidige mestbeleid zijn er twee zaken die vóór 31 december aan RVO moeten worden gemeld: fosfaatverrekening en extra aanvoer organische mest.

Fosfaatverrekening
Als er onvoorzien een overschrijding is van de P-gebruiksnorm door een te hoge aanvoer met dierlijke mest, dan kunt u gebruik maken van de fosfaatverrekening, mits het overschot niet meer is dan 20 kg P2O5/ha bouwland. Het overschot aan P2O5 wordt met de fosfaatverrekening doorgeschoven naar volgend jaar.

Extra aanvoer organische mest
Er is, bovenop de reguliere P-gebruiksnorm, voor de gangbare akkerbouw 5 kg P2O5 /ha bouwland extra bemestingsruimte zodra de P-toestand van dat perceel in de klasse Hoog zit. Op het betreffende perceel moet dan wel minimaal 20 kg P2O5 /ha met vaste organische (strorijke) mest worden gegeven. De klasse Hoog wordt bereikt bij een PPAE > 2,4 en PAL > 55, of bij Pw-getal > 55.  Deze regeling geldt voor de volgende vaste organische mestsoorten, of een mengsel hiervan:
– strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten en paarden,
– dikke fractie van rundveemest,
– champost, gft-compost of groencompost.

Het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
Het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn is bedoeld voor de periode 2022-2025. Op basis van de consultatieperiode (6 september tot 18 oktober) zijn er in de media al verschillende reacties over de voorgenomen maatregelen verschenen. Op dit moment is het nog afwachten hoe de definitieve maatregelen er uit gaan zien. Veel maatregelen zijn echter voorzien vanaf 2022, zodat voor komend groeiseizoen nog uitgegaan wordt van het huidige mestbeleid.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting