Deel

Organische meststoffen

De werking van organische mest volgens het mestbeleid

De werkingscoëfficiënt gebruikt u bij dierlijke en andere organische meststoffen om de werkzame hoeveelheid stikstof in de gebruikte hoeveelheid meststoffen te berekenen. Bij de stikstofgebruiksnorm voor meststoffen voor uw bedrijf gaat u bij de vaststelling van de totale gebruikte hoeveelheid meststoffen uit van de werkzame stikstof in de meststoffen. Voor kunstmest rekent u met een werkingscoëfficiënt van 100%.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de stikstofwerkingscoëfficiënten in organische meststoffen. ​

De werkingscoëfficiënten van stikstof 
Soort en herkomst meststof 1Toepassing 1Werkingscoëfficiënt
Drijfmest en dunne fractie 
Drijfmest van graasdieren op het  Op bedrijf met beweiding 245
eigen bedrijf geproduceerd Op bedrijf zonder beweiding 360
Drijfmest van graasdieren aangevoerd60
Drijfmest van varkensOp klei en veen                                60
Op zand en löss80
Drijfmest van overige diersoorten  60
Dunne fractie na mestbewerking en gier80
Vaste mest 
Vaste mest van graasdieren opOp bouwland op klei en veen, van 30
 het eigen bedrijf geproduceerd1 september t/m 31 januari             
Overige toepassingen op bedrijf met beweiding 45
Overige toepassingen op bedrijf zonder beweiding 360
Vaste mest van graasdieren aangevoerd Op bouwland op klei en veen, van 30
1 september t/m 31 januari         
Overige toepassingen40
Vaste mest van varkens, pluimvee en nertsen   55
Vaste mest van overige diersoortenOp bouwland op klei en veen, van 30
1 september t/m 31 januari         
Overige toepassingen40
Overig
Compost10
ChampostOp alle grondsoorten25
ZuiveringsslibOp alle grondsoorten40
Overige organische meststoffenOp alle grondsoorten50
Mengsels van meststoffen 4Voor mengsels geldt de werkingscoefficient van de meststof met de hoogste werkingscoefficient die het mengsel bevat
1 Zonder nadere vermelding geldt de werkingscoëfficiënt voor alle grondsoorten, ongeacht herkomst en voor het hele jaar, tenzij aanwenden op basis van het Besluit gebruik meststoffen is verboden. 
2 De werkingscoëfficiënt voor een bedrijf met beweiding mag u alleen toepassen, als uw bedrijf ook de stikstofgebruiksnorm voor beweid grasland toepast. 
3 De werkingscoëfficiënt voor een bedrijf zonder beweiding past u toe, als u op uw bedrijf ook de stikstofgebruiksnorm voor grasland zonder beweiding toepast. Onder een bedrijf zonder beweiding valt ook een bedrijf waar uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan twee jaar wordt geweid, voor zover het aantal stuks jongvee in de wei niet groter is dan het aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Daarnaast mogen hobbymatig gehouden dieren worden geweid. 
4 Als een mengsel een meststof bevat die niet in de tabel staat, geldt een werkingscoëfficiënt van 100%.

Bron: RVO. Tabel 9: Werkzame stikstof landbouwgrond. Mestbeleid 2019-2021, november 2019 

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting